بررسی ساخت اطّلاع جملات پرسشی در فارسی نو با تأکید بر متن

محمّد دبیرمقدّم؛ راحله کلانتری

دوره 20، شماره 67 ، خرداد 1395، ، صفحه 51-83

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2016.3940

چکیده
  جملات پرسشی از جمله ابزارهای زبانی هستند که با ساخت اطّلاع جمله در ارتباط هستند و یا مستقیماً علامت و سازوکاری برای تشخیص نوع اطّلاع در جمله محسوب می‌شوند. جملات پرسشی از لحاظ ساختار و نوع و حرکت پرسش‌واژه‌ها تاکنون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند. پژوهش حاضر به مطالعۀ تطبیقی تحوّل جملات پرسشی و نقش آنها در دورۀ فارسی نو پرداخته ...  بیشتر