بررسی متون ادبی
طبیعت طوطی و بازتاب‌های بلاغی آن در شعر فارسی

فاطمه مهری

دوره 27، شماره 97 ، مهر 1402، ، صفحه 401-435

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.52105.3038

چکیده
  طوطی از پرندگان شناخته‌‌شدۀ ادب فارسی است و ویژگی‌های گوناگونش دستمایۀ مضمون‌پردازی‌ها و سخن‌سازی‌های بسیاری بوده است. بررسی ریزبینانۀ آثار ادبی نشان می‌دهد سرایندگان فارسی‌گو که در نواحی جغرافیایی گوناگون می‌زیسته‌اند به خوبی با ویژگی‌های طبیعی و زیستی طوطی که بومی ایران نبوده، آشنایی داشته‌اند و در ساخت تشبیهات و تصاویر ...  بیشتر