تحلیل رمزگانی داستان کوتاه «چرخ فلک» اثر سپیده شاملو

نسرین برهانی؛ فرهاد طهماسبی

دوره 26، شماره 93 ، مهر 1401، ، صفحه 179-207

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.47154.2832

چکیده
  تحلیل رمزگان‌ها، در کانون توجّه قراردادن نشانگانی است که با شیوه‌ای نظام‌مند، دست‌یابی به معانی ثانویه را محقّق می‌سازند. مسئلة بنیادین آن است که چگونه نشانه‌ها در ارتباطی هم‌افزا با استفاده از موقعیت داستان کوتاه منجر به گریز متن از برخورد یک‌جانبه شده و تکثّر معنایی را با مشارکت خوانندة فعّال از طریق رمزگان‌های ارجاع دهنده، ...  بیشتر

منشأ الهام نمادها در شعر طاهره صفارزاده

کطیور زیرک ساز؛ اسماعیل آذر؛ فرهاد طهماسبی؛ عبدالحسین فرزاد

دوره 26، شماره 91 ، فروردین 1401، ، صفحه 203-234

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.36977.2468

چکیده
  سمبولیسم در ادب معاصر ایران با نیما آغاز شد. وی نماد را در راستای معضلات اجتماعی و سیاسی به کار برد و این جریان، بسیاری از شاعران معاصر را تحت تأثیر قرار داد. صفارزاده از زمرة شاعرانی است که شعرش آیینة زمانه بوده‌ و از آنجا که شرایط سیاسی- اجتماعی ایجاب نمی‌کرد که سخن به صراحت بیان شود از نماد بهره گرفته ‌است. در همین راستا، نوشتار حاضر ...  بیشتر