بررسی متون ادبی
حذف و مؤلفه‌های آن در کتاب «نفرین زمین» آل‌احمد براساس نظریه «ون لیوون»

ناهید اشرفی؛ ابراهیم رنجبر؛ سید احمد پارسا

دوره 27، شماره 96 ، تیر 1402، ، صفحه 255-280

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.45374.2776

چکیده
  رمان نفرین زمین از آثار در خور توجه از لحاظ مطالعات اجتماعی (تحلیل گفتمان) مربوط به دهة 40 است. پژوهش حاضر این رمان را از دیدگاه گفتمان انتقادی براساس مؤلفة حذف در الگوی «ون لیوون» بررسی کرده‌ است. هدف این پژوهش نمایاندن پیوند میان دیدگاه‌های اجتماعی و فکری با ساخت‌های گفتمان‌مدار در متون داستانی است تا اهمیت ساختارهای زبانی ...  بیشتر