تحلیل مدرنیستی رمان «زیر چتر شیطان»

طاهره صادق بیان؛ رضا صادقی شهپر؛ قهرمان شیری

دوره 23، شماره 82 ، دی 1398، ، صفحه 89-114

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2019.39785.2592

چکیده
  نخستین جلوه‌های مدرنیسم در ادبیات داستانی ایران به شکل گسترده و منسجم در دهۀ 40 شمسی و در آثار نویسندگانی دیده می‌شود که اغلب آن‌ها جزء حلقة جُنگ اصفهان بودند و این شیوه به تدریج در دهه‌های 50 و 60 به جریانی غالب در داستان‌نویسی تبدیل شد که تمرکز آن بر امر ذهنی و برجسته شدن فرد و ذهنیت و عواطف درونی اشخاص داستان بود که البته با شگردهای ...  بیشتر