مقایسة بنمایه‌های پایداری نسیم شمال و صالح محمود هُواری

محسن پیشوایی علوی؛ مسعود باوان‌پوری

دوره 19، شماره 66 ، اسفند 1394، ، صفحه 115-152

چکیده
    ادبیّات پایداری واکنش فکری ـ فرهنگی ملّت‌های تحت سلطه است. ملّت‌ها با اینکه از جغرافیا، فرهنگ، منش و آرمان‌های مختلف برخوردارند، امّا بنمایه‌های ادبیّات پایداری در جای‌جای دنیا در اغلب موضوع‌ها، جهت‌گیری واحدی را دنبال می‌کند. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر مکتب امریکایی ادبیّات تطبیقی، بنمایه‌های ...  بیشتر