بازنگریِ دو ابهام درباره رمان «سرگذشتِ حاجی‌بابا اصفهانی»

لیلا هاشمیان؛ محسن قائمی

دوره 26، شماره 94 ، دی 1401، ، صفحه 91-120

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.50252.2963

چکیده
  ترجمة رمان «سرگذشت حاجی‌بابا اصفهانی» در تاریخِ ادبیات منثور فارسی و تاریخِ ترجمه به زبانِ فارسی، ‌یک نقطة عطف محسوب می‌شود؛ دربارة این رمان پژوهش‌های بسیاری انجام گرفته است. ابهاماتی دربارة این رمان و ترجمة فارسی‌اش مطرح بوده و موردتحقیق قرار گرفته است؛ ازجمله این‌که آیا متن اصلی را جیمز موریة انگلیسی نوشته و یا او برپایة ...  بیشتر

بررسی عنصر طنز در نمایشنامة «سوسمارالدّوله» میرزا آقاخان کرمانی

محسن قائمی؛ لیلا هاشمیان

دوره 22، شماره 78 ، دی 1397، ، صفحه 218-197

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.21827.1863

چکیده
  در تاریخ ادبیات فارسی، دورة مشروطه را به دلایل مختلفی می‌توان نقطة اوج‌گیری طنزپردازی، به‌ویژه طنز سیاسی و اجتماعی دانست. این مسئله بستر مناسبی برای پژوهش در این حوزه به وجود آورده‌است و مقالة پیش رو نیز در همین زمینه شکل گرفته‌است. تاکنون آثار میرزا آقاخان کرمانی به طور جزئی و با تکیه بر ادبیت آن‌ها کمتر بررسی شده‌اند. یکی از ...  بیشتر