بررسی متون ادبی
بررسی گفت ‌وگوی متن با مخاطب در غزلیات مولانا بر اساس نظریة گادامر

شرافت ناصری؛ بدریه قوامی؛ جمال احمدی؛ سید صادق زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2022.66021.3513

چکیده
  هرمنوتیک گادامر پیوند تنگاتنگ و نزدیکی با مفهوم گفت‌و‌گو دارد. گادامر بر این باور است که بدون توجّه داشتن به عنصرگفت‌وگو، مخاطب و متن توانایی برقراری ارتباط را ندارند، بنابراین در این صورت نیز تأویلی صورت نمی‌پذیرد. غزلیات مولانا از جمله متونی است که مفهومی فراتر از تک‌معنایی دارد. در باور مولانا معیار قدرت و ناتوانی انسان اندیشه ...  بیشتر