دوره و شماره: دوره 18، شماره 61، پاییز 1393، صفحه 1-184 

مقاله پژوهشی

1. معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه

صفحه 7-20

حسن حیدری؛ علی صبّاغی


2. پیکربندی «زمان» در داستان «سیاوش»

صفحه 21-40

غلامعلی  فلاّح؛ لیلا سادات پیغمبرزاده


4. عمل‌گرایی (پراگماتیسم) در کلیله و دمنه

صفحه 63-82

محمّد آهی؛ فاطمه مهربانی ممدوح