دوره و شماره: دوره 16، شماره 53، پاییز 1391، صفحه 1-150