دوره و شماره: دوره 14، شماره 45، پاییز 1389، صفحه 1-200