تأثیر آموزش نقشه مفهومی به عنوان شیوه ای پس شنیداری بر درک شنیداری فراگیران زبان خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر تأثیر آموزش نقشه مفهومی و تعامل نقشه مفهومی و نوع آزمون را بر درک شنیداری فراگیران زبان خارجی مورد مطالعه قرار می دهد. تعداد ۶۴ دانشجوی دختر ترم دوم در گرایش مترجمی زبان انگلیسی بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. به دو گروه اول که نقش گروه آزمایش را ایفا می کردند، در طی ۶ جلسه طرح نقشه مفهومی آموزش داده شد، دو گروه دیگر، یعنی گروه کنترل در این مدت هیچگونه آموزشی را در این رابطه دریافت نکردند. در پایان ترم، بطور تصادفی از یکی از گروه های موجود درگروه آزمایش و یک گروه کنترل آزمون نقشه مفهومی بعمل آمد و دو گروه دیگر در آزمونی تستی شرکت نمودند. نتایج بدست آمده حاکی از این است که طرح نقشه مفهومی افزایش درک شنیداری دانشجویان را در بر داشت، بهر حال نوع آزمون تأثیر معنی داری را به همراه نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of concept map training as a post- listening strategy on efl learners' listening comprehension

نویسنده [English]

  • mansour fahim
چکیده [English]

This study aimed to investigate the impact of concept map training as well as the interaction between concept mapping and test type on EFL learners' listening comprehension. Sixty-four female second-term freshmen university students studying English Translation as their major were randomly divided into four groups. The first two groups, serving as the experimental group, received concept map training during a period consisting of six sessions but the other two groups, functioning as the control group, received no map training during this period. At the end of the term one of the groups in the experimental group and one of the groups in the control group were randomly given a concept map comprehension test type while the two remaining groups took a multiple choice test type. The obtained results revealed that concept mapping leads to an improvement in the students' comprehension; however, the effect of test type was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concept map training
  • experimental group
  • control group
  • test type
  • comprehension