با استاد قاضی در منشئات امیر نظام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

حدود هفده سال پیش که افتخار شاگردی در محضر استاد علّامه مفضال جناب آقای سید حسن آقا قاضی طباطبایی را در دانشکدة ادبیات تبریز داشتم، روزی صحبت از منشئات امیر نظام گروسی و تصحیح آن به میان آمد، و قرار شد این کمترین تحت راهنمایی‌های استاد این مهم را انجام دهد، استاد قبل از هر چیز نسخه‌ی چاپ سنگی منشئات را از کتابخانة شخصی خود به بنده مرحمت فرمودند تا بازنویسی متن را شروع و اشکالات آن را یادداشت کند. متأسفانه با فوت شدن استاد این کار نیمه تمام و کتاب استاد نیز نزد حقیر به یادگار ماند. حال پس از گذشت سال‌ها حواشی آن زنده‌یاد را به ترتیب صفحات از هامش صفحات کتاب مذکور استخراج کردم و با عبارتی که درباره‌ی آنها بود آوردم؛ و برای چاپ به مجله زبان و ادب تقدیم کردم، تا در صورت صواب دید آن را چاپ کنند.

عنوان مقاله [English]

Correction of Monsha'at Amir Nezam under the Supervision of Professor Ghazi

نویسنده [English]

  • esmaeil tajbakhsh
چکیده [English]

I had the opportunity of being one of the students of Professor Seyyed Hasan Agha Ghazi Tabatabaii in Faculty of Literature at Tabriz University some seventeen years ago. Once we happened to talk about Monsha 'at Amir Nezam Garrousi and its correction, and the professor eagerly recommended that I correct this book under his supervision. To start with, he provided me with a lithographic copy of his Monsha 'at so that I could rewrite the text and take down its difficulties. Unfortunately, after his demise, the task remained unfinished, though I treasure his book. Now, after all these years, I have extracted his remarks recorded on the margins of the book to be published in "Zaban va A dab".

کلیدواژه‌ها [English]

  • 5