فراز و فرود شعر فارسی در عصر صفوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

در این مقاله تطور و شکل‌گیری شعر فارسی در شبه قارة هند بررسی شده است. مقاله تأکید دارد که زبان و ادب فارسی در هند پا به پای زبان و ادب فارسی در ایران حرکت می‌کرد و هر موج تحولی که در اینجا به‌وجود می‌آمد تا آن کرانه‌ها ادامه می‌یافت به گونه‌ای که در هند نیز سبک خراسانی و آذربایجانی و عراقی همپا و هماهنگ ایران زمین نفس می‌کشید. روابط ایران و هند از دوران پیش از اسلام تا عصر صفویه نیز به اختصار، در مقاله مطرح شده است و براساس منابع و مأخذی چون سفرنامه ابن بطوطه به حضور ایرانیان در شبه قاره و گسترش آنان تا اندونزی حتی جزایر جاوه و سوماترا اشره شده است. در عین حال، شکل‌گیری سبک هندی و نحوه‌ی مهاجرت شاعران از ایران به هند به‌دلیل سیاست‌های شاهان صفوی نیز در مقاله مطرح شده و ضمن آن، این نکتة اساسی مورد بررسی و تأکید قرار گرفته که عصر صفوی، دوره انحطاط شعر فارسی و در مقابل، اوجگیری شعر والای دینی است

عنوان مقاله [English]

Ups and Downs of the Persian Poetry in Safavid Dynasty

نویسنده [English]

  • mehdi dashti
چکیده [English]

The development of the Persian poetry in the Indian Subcontinent is investigated in this paper. It is emphasized that the Persian literature and language was developing in India along with the Persian literature and language in Iran. Any transition of any nature occurring in Iran left its impact on even remote lands, making the ground for Khorasani, Azarbayejani and Araghi styles flourish in India simultaneous with Iran. The relations between Iran and India dating back to pre-Islamic era to Safavid dynasty are also pointed out in this paper; and the presence of Iranians in the Subcontinent and theit departure to Indonesia and even to Java and Sumatra Islands constitute a part of this research. The emergence of Indian style and immigration of poets from Iran to India owing to the policies of Safavid kings are included among the topics discussed herein.