التقای دریای شرقی و غربی هم سخنی حکیم انسی با حافظ و هیدرگر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقاله درصدداست چگونگی بهره مندی مرحوم سید احمد فردید را از ارائ.حافظ و هیدگرنشان دهد. فردیدکه درمقاله ازاوبا عنوان حکیم انسی نام برده شده است با تکیه برهستی شناسی ویژه حافظ که در ژرفای روحیه ایرانی جای دارد به هیدرگر متفکری وجودی راگزیستنسیالی، رجوع می کند و با استفاده ازقوت میثه ی اندیشه تحلیل های عمیق وی از جریان اندیشه در مغرب زمین می کوشتد میان غنایمعنایی تفکر حافظ تاملات دامن کستر پدید آوردکه .، سبب آ ن مرد سرزمین ما بتوانند به نحو شایسته ای یکی ازامکان های تحقق مناسبات فرهنگی خود را با دوره جدید تعریف کنند. مقاله نشان می دهد فردید چگو نه با قرائت اثار عمده ای از هیدگر مانند هستی و زمان یا متافیزیک چیستآ ن ها را به زبان وادبیات حافظ ترجمه و تفسیر می کند تا دیدگاه ها ومنظرهای واژه ای گشوده شو د.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linking the Eastern and Western Sea The Dialogue of "Hakime Onsi" with Hafiz and Heidegger

نویسنده [English]

  • ahmadali haidari
چکیده [English]

This study reveals how the late Seyyed Ahmad Fardid enjoyed the notions of Hafiz and Heidegger. Fardid in his study addressed him as "Hakime Onsi" and with emphasis on specific ontology of Hafiz, which lies in the depth of Iranians' mentality, refers to Heidegger who is an existential thinker likewise with the advantage of his deep thoughts and analysis of thought current in the rest attempts to integrate the semantic richness of Hafiz's reflections with the extensive thoughts of Heidegger so that the people of our homeland can appropriately define one of the possible achievements of our cultural relations with the modern erea. The study indicates how Fardid through reading the major works of Heidegger like "the universe and time" or "what is metaphysics? translates and interprets them to the language and literature of Hafiz in order to open up novel views and perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HafiZ: Fardid
  • Heidegger
  • Dasein
  • universalism
  • Time
  • transfer
  • passing throttgh subjetts and objects
  • mortality and death