پیشینه مبانی سوررئالیسم در ادبیات عرفانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

سوررئالیسم با بزرگ ترین هدفش رسیدن به حقیقت برتر مر وفراواقعیت از طریق امورذهنی و روحی، غیرماد ی و غیرعینی _ پدیده ای است که دراروپا سابقه ای بیش از یک قرن ندارد.اصولی و برنامه های سوررمالیسم از جمله عقل گریزی و نگارش خودکار _که دستاوردهای آ ن ما به عنوان پیک و پیام ناخودآگاه و حقیقت مطلق مطرح می شود _ به شکلی بسیارکامل وگسترده، هرچند با تفاوت هایی عمیق واساسی، درادبیات عرفانی قابل مشاهده است. عرفای ایرانی درجذبات وحالات بیخودی ، گفته ها ونوشته هایی ازخود به جا گذاشته اند که میزان دخالت عقل و اراده در صدورآن ها اغلب هیچ یا ناچیز است.این سخنان که به شطحیات عروف اند درثار عرفای بزرگی چون بها ولد مولوی و شمس وجود داندکه می توانند منبعی غنی ازمتون سوررمالیستی قلمداد شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Background of Surrealism in Mystical Literature

نویسنده [English]

  • rahman moshtaghmehr
چکیده [English]

Surrealism with its greatest goal to reach the truth and metaphysics through mental and spiritual affairs, is a phenomenon which has a background not more than a century in Europe. The principle and system of Surrealism, including escaping from reason and writing spontaneously, propounds its achievements as an unconscious courier and absolute truth which can be observed completely and extensively in mystical literature though with deep and fundamental differences. Persian mystics, in a state of trance and enthusiasm have left propositions and writings which reveal no or trivial involvement of human mind or itellect. Most of these words are known as "Shathiyyat" or paradoxes which can be considered a rich source of Surrealist texts. These paradoxes can be seen in the works of great mystics such as Rumi, Baha Valad, and Shams Tabrizi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystilism
  • surrealism
  • sbatbiyya: (paradoxes)
  • in a trance