بررسی ارتباط ساخت های اشتقاقی و رده شناسی زبانی در پدیده دو زبانگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهران

چکیده

این مقاله رشد وگسترش واژه های اشقاقی و وند های موجود د.آ ن ها را درکودکان دو زبانه برسی میکند. صاحب نظران معتقدند اگر رده ز بانی زبان اولی و دوم به هم نزدیک باشد،سرعت یادگیری زبان دوم بیشتر و بیشتراست. ازآ نجا که زبان فارسی زبانی پیوندی با رنگ ضعیفی از ترکیبی« زبان ترکی زبانی پیوندی وزبان عربی زبان تصریفی است، انتظار میرود دانش اموزا ن ترک زبان به علت شباهت رده شناختی زبانشان به زبان فارسی با بالا وفتن پایه تحصیلی واژه های اشتقاقی بیشتری را نسبت به دانش آموزان‌ عرب زبان به کار گیرند در بررسی واژه های تولیدی به دست آمده از طرح واژگان پایه دانش ا موزان یک زبانه فارسی و دو زبانه مشخص شد ر شد که ارطباط معنا داری بین رشد و کسترش واژه های اشتقاقی با بالا رفتن سطح تحصیل و رده زبانی زبان های مورد بررسی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Derivative Structures and Language Typology in Bilingualism

نویسنده [English]

  • behnam alavimoghadam
چکیده [English]

This study examines the growth and the development of derivative words and their affixes in the primary school bilingual students. Linguists believe that if the typology of the first and second languages is close together, learning a second language is faster. Farsi and Turkish are agglutinating languages whereas Arabic is an inflectional one. Therefore, it is expected that Turkish speaking students who learn Farsi as a second language at school, learn and use the derived words more than Arabic speaking pupils whose second language is Farsi. In this study, the basic vocabulary is used. Examination of the results reveals that there is no significant relationship between the development of the derived words and their affixes as a result of increase in the level of education and the typology of the examined languages in the aforementioned bilingual students' knowledge of vocabulary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derivational words
  • language typology
  • hilingualism
  • agglutinating languages
  • inflectional languages