سبک شنا سی ادبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بیشترین پژوهش ها در سبک شناسی به بازشناسایی سبک های ادبی، زبان شخصی وفردیت خلاق موئلف اختصاص دارد. به همین دلیلی، در مطالعات سبکی کاربرد زبان درادبیات بسیار مورد توجه قرار می گیرد.این مقاله، نخست با اشاره به اهمیت سبک درادبیات وکارکردهای سبک شناسی در مطالعات ادبی، تمایزفرمالیستی میان زبان وادبیات را مورد تردید `فرار می دهد. و باور به امری مستقلی و ذاتی به نام زبان ادبی،را رد می کند و نشان می دهد که تفاوت کاربرد زبان در سخن ادبی و غیرادبی ناشی از نقش هایی است که زبان برعهده دارد همین نقش ها در سخن ادبی به برجستگی و شخصی سازی زبان و شکلی گیدی سبک شخصی می انجامد. آنگاه سبک شخصی و سبک ادبی ونسبت آ ن ها با سنت واتقلید را به بحث می گذارد و رابطه میان تنوع سبک های شخصی و غلبه گفتمان های سنت گرا را بررسی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literary Stylistics The Nature of Literary Words, Prominence and Personalizing Language

نویسنده [English]

  • mahmood fotuhi
چکیده [English]

Most of the researches being done in the field of stylistics concern reinvestigating literary styles and the creative idiosyncrasy of the author. For this reason the application of language in literature has been taken into further account within the field of stylistics. The present study tries to criticize the formalistic distinction made between language and literature and to challenge the idea of “literary language” as an independent phenomenon. It also illustrates the point that the distinction made between the application of language in literary words and non-literary ones is due to different functions of language. It is the functions of literary language which leads to the prominence of language as well as forming an idiosyncrasy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stylistics
  • literary words
  • Language
  • idiosyncrasy
  • Style