کاربرد گونه‌شناسی در تعیین اصالت نسخ خطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتب (سمت)

چکیده

«گونه شناسی» شناخت کاربردهای زبان فارسی است در حوزه‌های جغرافیایی و دوره‌های مختلف، و تطبیق آن با متون فارسی. با سنجش مقوله‌های مختلف زبانی و بیانی هر متن با متون دیگر می‌توان به مجموعه‌ای از هم خوانی‌ها دست یافت، که همین همخوانی‌ها اساس کار در گونه شناسی است. بنا بر اصل گونه شناسی، هر دست نوشت ویژگیهای زبانی و فرهنگی حوزة خویش را دارد و در صورت آمیزش آنها، ویژگیهای سبکی هر کدام از دست نوشته‌ها از آن‌ها گرفته می‌شود و اصالت متن نهایی نیز مخدوش می‌گردد. «شدت رواج واژگانی» نیز عامل دیگری است در تعیین تشابهات و تفاوت‌های حوزه‌های زبانی متون کهن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Typology in Determining the Authenticity of the Manuscripts

نویسنده [English]

  • saeid kamaeifard
چکیده [English]

Typology is the knowledge of Persian language use in different geographical and historical fields and the classification of the various Persian texts. The first step includes the study of lexical, structural, and phonetic aspects of Persian texts in various areas. Furthermore, the different linguistic and rhetorical categories of each text are compared with other texts in order to achieve a set of consistencies which construct the basis of typology. This study focuses on the role of typology in identifying the authenticity of the manuscripts. According to the principles of typology, each manuscript enjoys a certain linguistic and cultural feature which in the case of blending, the specification style of the manuscripts is lost and the originality of the final texts is ruined. In addition, lexical frequency is another factor considered in determining the similarities and dissimilarities of the linguistic fields of the archaic texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology liguisticfields
  • manuscripts
  • and lexical'frequency