هنر شاعری یا شاعر هنری (نگاهی به پیوند ادبیات و هنر در اشعار نظامی گنجوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش با بررسی پیوند ادبیات و هنر، در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که دلیل گستردگی این پیوند درشعرهای نظامی، به هنر شعر و شاعری برمی‌گردد - که قابلیت جای دادن سایر هنرها را در خود دارد - یا اینکه شاعر هنری به مانند نظامی، با آگاهی گسترده از هنرهای گوناگون، این گنجایی را در شعر ایجاد کرده است؟ ضرورت این تحقیق، نیاز پرداختن به مباحث میان رشته‌ای و بینامتنی است که امروز در جامعة ادبی، فراوان احساس می‌شود و سنجة ما در این بخش، آمیختگی و جریان سازی هنرها در شعر است و به همین دلیل از برخی هنرها که تنها اشاره‌ای به آنها شده بود، گذشته‌ایم. آغاز پژوهش، بررسی ادبیات و هنر در مفهوم سنتی و خاص آن است و در ادامه با گریزی به تعریف هنر از دیدگاه نظامی، نمود هنرها در اشعار او برجسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetry Art or an Artistic Poet; taking a close look at the relationship between art and literature in Nezami's poems

نویسنده [English]

  • seyedmehdi tabatabaei
چکیده [English]

This study examines ihe relationship between art and literature to find a solution to this question that the cause of this extensive relationship in Nezami's poems lies whether in the poetry art which encompasses all other arts or in an artistic poet such as Nezami with an extensive knowledge of various arts. The purpose of this research is to give an account of intertextual and interfield discussions to fill the gap which has appeared in the literary society. This paper focuses on mixing the effectiveness of art in poetry. Therefore, the researcher has attended to some arts and overlooked the others. It provides a review of the relationship between literature and art in its particular and conventional concept. In addition, regarding the definition of art from Nezami's point of view, some manifestations of art are highlighted in his poems. Finally, the research results are expressed

کلیدواژه‌ها [English]

  • literature
  • all
  • Nezamz music
  • Painting
  • Architecture
  • Poetry
  • singing