تحلیل روان‌شناختی شخصیت کاوس، گرسیوز و سیاوش در شاهنامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده

با تحقیق روان شناختی شخصیت های یک اثر و بررسی ویژگی‌های رفتاری آنها می‌توان بسیاری از حوادث و وقایع داستان را ریشه‌یابی کرد. در این مقاله با تحلیل روان ‌شناسانة اعمال و رفتار شخصیت پارانویی و پسیکوپاتی کاوس و گرسیوز و بررسی عقدة حقارت در سیاوش، سعی شده است روابط علت و معلولی بسیاری از حوادث بزرگ زندگی آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شخصیت کاوس دارای ویژگی‌های رفتاری "پارانویایی" چون غرور، داوری‌های نادرست و خودرأیی است و رفتن به مازندران، لشکرکشی به هامون و پرواز به آسمان ... بازتاب آن ها به شمار می‌آید. شخصیت پیسکوپاتی گرسیوز منجر به کینه توزی، خودبینی و سنگ دلی او می‌شود و ریشه‌های عقدة حقارت در سیاوش، او را از کاوس دور و به دشمنی چون افراسیاب نزدیک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychoanalysis of personalities of Kavous,Garsivaz and inferiority complex of Siavash in Shaahnaameh

نویسنده [English]

  • ahmad amin
چکیده [English]

The roots of many events in a story can be found by psychological research about the characters of that literary work and study of their behavioral characteristics. In this article , by psychoanalysis of the behaviors and acts of the paranoid and psychopathic personalities of Kavous and Garsivas, and studying the inferiority complex in Siavosh, it has been attempted to analyze the cause and effect relationships of many important events of their lives. Kavous personality has the paranoid behavioral characteristics like wrong judgments and self ishness : and going to Mazandaran , fighting with Hamavaran and flying to the sky are reflections of them .The Psychopathic pcrsonality of Garsivaz led him to malice. self conceiting and ruthlessness. The roots of inferiority complex in Siavosh kept him away from Kavous and made him to get closer to his enemy, Afrasiab.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • personality
  • psychology
  • paranoia
  • psychopath. inferiority complex