وابستگی درونی میان فرآیند و تولید متن خوانداری در انگلیسی و فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در حالیکه این واقعیت که خواندن در زبان دوم امر دشواری برای اغلب زبان آموزان انگلیسی است، در ادبیات تحقیق بخوبی منعکس شده است، اما با این وجود هنوز این مسئله روشن نیست که این دشواری از مشکل یادگیری زبان ناشی می شود و یا دشواری درخواندن. "خواندن در زبان خارجی: یک مشکل خواندن و یا یک مشکل یادگیری است؟"(الدرسون ۱۹۸۴). در اینجا" مشکل زبانی" به ضعف در دانش و مهارتهای مورد نیاز برای پردازش مشخصه های زبانی زبان دوم شامل نوشتاری، آوائی، واژگانی، نحوی و دانش کلامی مختص به زبان دوم مربوط می شود، در حالیکه "مشکل خواندن" مربوط به ضعف در عملیات ذهنی سطوح بالاتر یعنی پیش بینی، تجزیه، ترکیب، استنباط و بازخوانی دانش قبلی است که در تمام زبانها بشکل همگانی وجود دارد. پاسخ این سوال را می توان در بررسی دانش زبانی - دستوری زبان جدا از بررسی مهارت زبان اول یافت و اینکه کدام یک از این دودانش زبان دوم و خواندن در زبان اول - می تواند بهتر فرآیند خواندن در زبان دوم را توضیح دهد. بحث فوق به این معنا است که تا زمانی که سوال فوق پاسخ داده نشود و راه حل آن در مطالعات خواندن در زبان دوم که در آینده صورت می گیرد لحاظ نشود، این رشته علمی ممکن است با این خطر مواجه شود که دانش زبان اول را اندازه گیری کند و به اشتباه ان را دانش زبان دوم قلمداد کند. تحقیق انجام شده بشرح ذیل است: ابتدا، ۲۴۰ دانشجوی کارشناسی، مذکر و مونث، در رشته زبان انگلیسی بصورت تصادفی انتخاب شدند. سپس به

عنوان مقاله [English]

The Interdependence between the Process and the Product of Reading in English and Persian

نویسنده [English]

  • parviz birjandi
چکیده [English]

The aim of the present research was twofold. First, to investigate whether Persian reading skills contribute differentially to English reading performance depending upon amount of exposure to the second language. And second, to investigate the extent to which Persian readers use similar comprehension strategies when· reading in LI and L2 at the three proficiency levels. To answer the questions, 240 Iranian EFL undergraduate students at the Islamic Azad University in Ghaemshahr were randomly selected. First, the TOEFL was administered in order to assign the participants into the three proficiency levels. For measuring L2 reading ability, three English reading cloze tests and for measuring LI reading ability three Persian cloze tests were used at the three levels. Three English and three Persian reading strategy questionnaires were administered to the subjects immediately after each cloze test. As for the first question, correlational analysis showed that the contribution of first language reading ability to second language reading ability changes significantly depending on the amount of second language exposure. Asfor the second question, one-way ANOV A showed a significant difference in the employment of English reading strategies across the three proficiency levels

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threshold and Interdependence Hypothesis
  • Reading Strategy Use
  • Iranian EFL learners
  • Language Proficiency Levels