انگیزه درکلاس های ترجمه ادبی انگلیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انگیزه به عنوان متغیر تاثیرگذار همواره نقش بسیار مهمی در یادگیری داشته است . گاردنر و لمبرت معتقد بودند که انگیزه کلید معمای یادگیری است . کاردنر و لمبرت در بررسی های خود انگیزه رابه دو نوع ابزاری و نهادینه طبقه بندی کرده اند . براون نیز انگیزه را به سه نوع عمومی ، شرایطی و موضوعی تقسیم می کند. با این وجود مسائلی مانند چگونگی ایجاد انگیزه و بهبود نگرش دانشجویان به موضوات درسی و نیز علاقه مند نگه داشتن انها هنوز به خوبی پاسخ داده نشده اند دراین مطالعه ، ضریب همبستگی بین سه جنبه جنبه از رفتار انگیزه ای ٠ انثجویان مترجمی سطح علاقه مندی ، آگاهی از این علاقه مندی و نگرش آنها به درس ترجمه ادبی ومیزان مشارکت آنها دراین درس مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حامل از بررسی آماری نشان داد که همبستگی بالائی دراین رابطه وجود دارد . دانشجویانی که با علاقه بیشتری ترم را شروع کرده بودند و مشارکت بیشتری داشتند ، بازخورد و حمایت بیشتری از آنها به عمل آمده بود و بدین لحاظ نمرات بالاتری کسب کردند.

عنوان مقاله [English]

The Role of Motivation in Literary Translation Classes

نویسنده [English]

  • reza beh afarin
چکیده [English]

Motivation is perhaps the most frequently used term for explaining the success and failure of educational tasks. Numerous studies have shown that motivation is a key to learning (Gardner and Lambert, 1972). However, such experiments give us an understanding of what motivation is and what the components of motivation are. But they usually fail to reveal that someone is motivated or how we can create, foster or maintain motivation. The correlative effects of three dimensions of students' motivational behavior (i.e., motivational intensity, learning preference orientation, and impressions about literary translation course) and their engagement in the course were examined. The analysis of data revealed that there existed a positive correlation between students' motivational behavior and their achievement. The findings proposed that students who were not properly engaged received less response from their teacher, which further undermined their motivation.