از آتش خاموش تا سووشون مقایسه ای میان دانشور و آل احمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دانشگاه تبریز

چکیده

جلال آل احمد و سیمین دانشور پیش از رابطه ی زناشویی ظاهراً دو دیدگاه متفاوت داشته اند، ولی پس از آن، در آثار این دو به رغم یکسان بودن نسبی دیدگاه ها، با دو سبک و برداشت جداگانه روبرو می شویم. در این مقاله تفاوت ها و تشابهات این دو را بررسی میکنیم. در بخش تفاوت ها، ابتدا تفاوت تجارب و دیدگاه ها و سپس تفاوت برداشت ها و سبک ها را، و در بخش تشابهات أتحاد دیدگاه، یگانگی ها و شباهت های مشاهدات و تجارت و همانندی های موضوعات آثار را به تفصیل بررسی می کنیم. همه ی این مباحث مبتنی هستد بر برداشت ها و سبک های منعکس شده در آثار این دو.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Extinguished Fire to 'saw - va - shun' ( A comparison between Daneshvar and 'Al- e 'Ahmad)

نویسندگان [English]

  • reza anzabi nejhad 1
  • ebrahim ranjbar 2
چکیده [English]

Without any doubt, Al-e Ahmad and Daneshvar had two different viem points before their marriage. After That, they seemeed to have relatively identical Viewpoints, but some quite different styles and deductions are considered in their morks. In the present paper , differences and similarities between these two are discussed. At first, the differences between experiences and viewpoints, and Then between deductions and styles are specified, and finally similarities between experiences and the resemblance of the subjects of their works are thoroughly investigated . All the discussions are based on the deductions and styles involved in their work.