ترجمه نا پزیزی ها در شعر فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ترجمه پذیری عبارت است از قابلیت انتقال یک معنی از زبانی به زبان دیگر بدون آنکه تغییری اساسی در آن صورت گیرد، و لذا ترجمه ناپذیری هم وقتی مطرح می شود که معنائی بدون تغییر مهم قابل انتقال به زبان دیگری نباشد . شعر فارسی از ویژگی های زبان شناختی و از محسنات ادبی فارسی برخوردار است که اغلب انها گرچه قابل فهمند ولی قابل ترجمه نیستند . این ظرافت ها و زیبائی های ادبی مانند وزن ، قافیه ، شیوائی ، رسائی وخوش آهنگی اغلب غیرقابل انتزاع از صورت متن اصلی هستند و لذا بدون تغییر اساسی قابلیت انتقال به زبان دیگری را ندارند. هیچیک از ترجمه های انگلیسی اشعا ر کلاسیک فارسی هرچه دقیق و استادانه هم که باشد مطابقت کامل با متن اصلی ندارد در هر ترجمه ای جنبه هائی از ماهیت شعر و محسنات ادبی آن دگرگون شده و یا بکلی ازبین رفته است ، ولذا آن لذت دل انگیزو آن احساس خوش آیند و شورانگیزکه ازخواندن متن اصلی می تواند به دست آید با خواندن هیچ ترجمه ای حاصل نمی گردد . هدف این مقاله بررسی محدود ترجمه پذیری در شعر فارسی است . دراین راستا روشهای مختلف ترجمه شعر با هم مقایسه می شوند تامحسنات و معایب آنها مورد ارزیابی قرارگیرد و میزان کارائی هریک درترجمه شعر فارسی مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Untranslatable Aspects in the Persian Poetry

نویسنده [English]

  • salar manafianari
چکیده [English]

Translatability is the capability of a meaning for being transferred from one language into another without undergoing fundamental change.A meaning will, therefore , be considered untranslatable when it cannot be transferred into another language without basic modification. The Persian poetry has certain linguistic characteristics and literary devices most of which are untranslatable though all are understandable. These literary delicacies and beauties, such as rhythm, rhyme, eloquence, fluence and musicality , are mostly inseparable from the original form, hence they resist translation without major adjustment. None of the English translations of the classical Persian poems is totally compatible with the original text, however precise it may be. In every translation some of the poetical aspects and literary devices have either been basically changed or totally lost. Consequently , the lovely pleasure and the pleasant impression gained from the reading of the original cannot be attained by reading a translation. The of this article is to investigate the scope of translatability in the Persian poetry . To attain this goal, various strategies of poetry translation are studied comparatively so as to survey their advantages and disadvantages and identify the extent of effectiveness regarding each strategy in translating the Persian poetry.