تلقی قدما از ترجمۀ ادبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

تلقی و تصوری که قدما از ترجمۀ ادبی داشتند با آنچه ما امروز از آن می فهیم، اختلاف ماهوی دارد. در نگاه خوانندۀ امروز، مترجم حتی در آثار کاملاً ادبی و هنری، واسطه ای است که برای خود جز انتقال معانی متن اصلی با حفظ سبک و ظرایف اثر در قالب ساختار و نحو زبان مقصد، وظیفه و حقی نمی شناسد؛ و حال آنکه در مهمترین ترجمه های ادبی فارسی، ترجمه با آرایش متن یکی پنداشته شده است. مترجمان این آثار، غالباً تصریح کرده اند که ترجمه را برای هنرنمایی، ذوق آزمایی و به کار بستن معلومات ادبی و تکلفات بدیعی و بیانی برگزیده اند و نوع متن از نظر محتوا و اندیشه برای آنها در درجۀ دوم اهمیت بوده است. در این مقاله سعی شده است تلقی قدما از ترجمۀ ادبی، با بازنگری در متون مترجم و بیان دیدگاههای آنان، طرح و بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The notion of Translation in The past

نویسنده [English]

  • rahman moshtaghmehr
چکیده [English]

what we understand hy literary trunslation today, is different in nature from that of the past. Readers at present time expect and believe a translator to be a means of transl'ering the meanings from the original text to the target text. Even in mere artistic and literary texts , translator is not allowed to do anything but pulling the content of the original text in the target forms and it-; nicitics are preserred.Howerer , in the most important literary translations in persian , translation has heen equated with text ernbelishmcnt , and the translators of these fexts frankly admit that they had embarked on translating in order to display their art , artistic taste , literary knowledge, and that the kind of text , its content , and ideas behind II had only secondly been taken in to account this article attempts to analyse the notion of translation in past through investigating the translated texts and mentioning their translators' insights.