تعداد مقالات: 772
2. تحلیل ساختاری رمان اهل غرق

دوره 18، شماره 60، تابستان 1393، صفحه 7-23

تیمور مالمیر؛ علیرضا ناصر بافقی


3. معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه

دوره 18، شماره 61، پاییز 1393، صفحه 7-20

حسن حیدری؛ علی صبّاغی


5. بررسی عناصر انسجام متن در نفثةالمصدور بر اساس نظریّة هالیدی و حسن

دوره 19، شماره 63، بهار 1394، صفحه 7-31

احمد امیری خراسانی؛ حلیمه علی‌نژاد


6. روانشناسی اسطوره و داستان؛ رویکردی نوین در نقد ادبی

دوره 19، شماره 64، تابستان 1394، صفحه 7-29

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز


8. طنز و هجو در تاریخ جهانگشای جوینی

دوره 19، شماره 66، زمستان 1394، صفحه 7-36

داوود اسپرهم؛ علی سلیمانی


10. نقد و بررسی سبک‌شناسانة شعر دورة بازگشت

دوره 20، شماره 68، تابستان 1395، صفحه 7-39

10.22054/ltr.2016.4843

غلامرضا مستعلی پارسا


12. شعر مدرن و تفکر علمی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1377، صفحه 1-7

10.22054/ltr.1998.6163

منوچهر حقیقی


13. دکارت و زبان شناسی

دوره 2، شماره 5.6، پاییز 1377، صفحه 1-19

10.22054/ltr.1998.6175

محمد دبیر مقدم


15. ستایشگر خاندان

دوره 4، شماره 7.8، تابستان 1378، صفحه 1-18

10.22054/ltr.1999.6192

میر جلال الدین کزازی


18. ظهور و افول مکتب های ادبی

دوره 5، شماره 12، تابستان 1379، صفحه 1-14

10.22054/ltr.2000.6227

منوچهر حقیقی


19. درباره مفهوم واج: نگاهی به فارسی

دوره 5، شماره 14، زمستان 1379، صفحه 4-12

10.22054/ltr.2001.6231

عطاالله ملکی


20. زبان، ادب عربی و علوم انسانی بنگلادش

دوره 6، شماره 15، تابستان 1381، صفحه 1-13

10.22054/ltr.2002.6233

احمد تمیم داری


21. تاثیر متقابل فرهنگ اسلامی و ایرانی

دوره 7، شماره 17، تابستان 1382، صفحه 1-29

10.22054/ltr.2003.6242

محمدحسین بیات


23. rt

دوره 8، شماره 19، بهار 1383، صفحه 1-48

10.22054/ltr.2004.6259

سعید واعظ


24. ترجمه شناسی مکتب لایپزیک

دوره 8، شماره 20، تابستان 1383، صفحه 1-8

10.22054/ltr.2004.6272

فرزانه فرحزادی